sledi.bg

Защото следите остават!

Какво е MyFarm?

    MyFarm е модул, надстройка на системата за активно GPS проследяване sledi.bg. Чрез него се постига максимално информирано административно управление на дейностите извършвани с обработваемите площи. MyFarm следи за използваните инвентари, ритмичността на обработка на земята, отчетността по оператори, видове обработки и други.

Какви ползи дава MyFarm?

Събраната първична информация се ползва в справки, които отговарят на много съществени въпроси. Чрез MyFarm може да се разбере:
  • Кой полигон (блок земя) какви обработки е имал за определен период?
  • Всяка обработка колко време е отнела; каква е конкретната площ, която е обработена; колко километра е изминала машината ведно с инвентара по време на тази обработка?
  • Кой оператор колко време и в какви обработки е участвал?
  • Кой инвентар колко наработка има за определен период от време?
  • Колко е разхода за гориво за всяка обработка поотделно?
Събраните линейни данни подлежат на множество други сечения и кръстосани справки, които могат да се изготвят индивидуално.

Как работи MyFarm?

    MyFarm се интегрира изцяло със системата за GPS проследяване, като към нея добавя множество функции и справки, чрез които се постига комплексен поглед върху дейността на машините и обработваемите от тях земи. В MyFarm се конфигурират използваните инвентари за обработка на земята (плугове, брани, сеялки и т.н.). Въвежда се първичната информация за обработка на земята поотделно със своите реквизити: начало (дата-час), край (дата-час), вид на използвания инвентар, вид на извършваната обработка. Интеграцията със sledi.bg позволява системата автоматично да разпознае полигона (блока), в който е извършвана тази обработка, реалния изминат път на машината и реално обработената площ. Своевременно излиза информация за процента обработена земя от всеки полигон (блок) поотделно.

MyFarm-mobile

MyFarm-mobile е приложение за таблети, посредством което операторът в машината може да запише в реално време извършваната обработка на земята. Информацията пристига в сървъра посредством GPRS или WiFi връзка. Когато се управляват повече машини, това може да спести много време за последващо въвеждане на данни, както и да предотврати грешки при по-късното ръчно въвеждане на тези данни.

„Каквото посееш, това и ще пожънеш!“

Библейска мъдрост